fbpx

IKIGAI – sposób na znalezienie sensu w pracy

amavic_stethoscope_ikigai_diagram_1
0

IKIGAI – sposób na znalezienie sensu w pracy

What do you love?
Niedawno mój przyjaciel, który spędził prawie 8 lat swojego życia w Japonii, podzielił się ze mną japońską ideą o nazwie IKIGAI – pojęciem wyrażającym sztukę szczęścia, odnoszącym się do czegoś, co daje człowiekowi poczucie celu i powód do życia.

IKIGAI = the reason for being

Filozofia IKIGAI jest odbierana jako automotywacja, zatem dotarcie do tego, co sprawia, że chce nam się wstać z łóżka i działać. Odkrycie tego, co stanowi sens, wartość naszego działania i istnienia jako takiego. Dotyczy to zarówno drobnych spraw, sytuacji, jak i dalekosiężnych planów na przyszłość. Składa się ona z czterech aspektów, które możemy zamienić w pytania – znalezienie odpowiedzi na owe pytania oznacza osiągnięcie IKIGAI.

What are you good at? Kiedy czujesz FLOW to:

  • tracisz poczucie czasu
  • „zatracasz się” w czynności
  • wykonywanie czynności jest przyjemne, sprawia Ci radość, daje poczucie sensu (szczególnie ważne dla młodego pokolenia)
  • jesteś tu i teraz

What can you be paid for? A gdyby tak połączyć Twoją pasję z możliwością zarabiania pieniędzy?
Na przykład parzenie herbaty jako rytuał w Japonii, przygotowywanie cappuccino przez baristę – pasjonata, pielęgnacja kwiatów w ogrodzie, zjeżdżanie na nartach, jazda konna, gotowanie z miłością, malowanie obrazów, pisanie dla siebie, czytanie. Liczy się zatem nie tylko efekt, ale także również skupienie na wykonywaniu czynności.

Według IKIGAI – nawet trudna rzecz do wykonania, jeśli sprawia nam przyjemność z ciągłego doskonalenia może być źródłem satysfakcji. Właśnie test naszych możliwości, talentów w postaci wyzwania, którego się podejmiemy i jeśli jesteśmy w stanie sprostać temu wyzwaniu, ze względu na posiadane zasoby – przybliża nas do stanu flow.

What does the world need?
Warto więc pamiętać, aby być tu i teraz, znaleźć harmonię z otoczeniem, przyrodą, kultywować przyjaźnie i wprowadzić zgodę w relacje z innymi ludźmi, działanie w myśl zasady – wszyscy jesteśmy częścią większej układanki (jak w przypadku talentu Connectedness) i współzależymy od siebie. Dzięki takiemu podejściu, poprawi się nasze codzienne funkcjonowanie, zmniejszymy swój poziom stresu.

Dlaczego o tym piszę?
Ponieważ zależy mi na tym, abyś sprawdził swoje możliwości i zasoby za pomocą testu Talentu Gallupa (StrengthsFinder). Pomogę w znalezieniu najlepszej pracy i stanowiska przy użyciu Ikigai.
Skontaktuj się ze mną:
Kasia Raczkowska
+48 604 092 939
katarzyna.raczkowska@masterhr.pl

IKIGAI – a way to find meaning at work

What do you love?
Recently, a friend of mine, who has spent almost 8 years of his life in Japan, shared with me a Japanese idea called IKIGAI. It is a concept that expresses the art of happiness, referring to something that gives a person a sense of purpose and a reason to live.

IKIGAI = the reason for being

The IKIGAI philosophy is perceived as self-motivation, i.e., finding out what inspires us to get out of bed and take action. It involves discovering the meaning and value of our actions and existence.
This applies to both small matters and situations, as well as long-term plans for the future.

What are you good at? When are you in a state of FLOW?

  • when you lose track of time
  • when you „get lost” in the activity
  • when performing activities is pleasant, gives you joy, gives you a sense of meaning (especially important for the young generation)
  • you are here and now

What can you be paid for? What if you could combine your passion with the opportunity to earn money?
For example, making tea as a ritual in Japan, preparing a cup of cappuccino by a passionate barista, caring for flowers in the garden, skiing, horse riding, cooking with love, painting, writing for yourself or reading. Therefore, what matters is not only the effect, but also the focus on performing the activity.

According to IKIGAI, even a challenging task, when approached with a mindset of continuous improvement, can be a source of satisfaction. It is a test of our capabilities and talents in the form of a challenge that we willingly undertake. If we successfully meet this challenge with the resources at our disposal, it will bring us closer to the state of flow.

What does the world need?
It is worth remembering to be present in the here and now, to find harmony with our surroundings and nature, to cultivate friendships, and to introduce harmony into our relationships with other people. Acting according to the principle that we are all part of a larger puzzle, connected and dependent on each other. Thanks to this approach, we will be able to minimize stress more easily.

Why am I writing about this?
Because I want you to assess your capabilities with the Gallup Talent Test (StrengthsFinder). We can use the Ikigai concept to find the best job and position for you.
Contact me:
Kasia Raczkowska
+48 604 092 939
katarzyna.raczkowska@masterhr.pl

Related Blogs