fbpx

16-18.04.2020 SZKOLENIE: MBA MASTER – WARSZTATY DLA MANAGERÓW + COACHING INDYWIDUALNY

Professional businessman working on laptop in office
0

TERMIN: 16 – 18. 04 2020 (szkolenie stacjonarne odwołane)
CZAS TRWANIA: 16h, 9:00-17:00 + 1h
MIEJSCE: Szczecin, MASTER HR/ lub siedziba Klienta

OPIS szkolenia
Szkolenie kierujemy je do osób, które są specjalistami w swoich dziedzinach, ale zarządzają intuicyjnie. Program szkolenia obejmuje etap przygotowania do szkolenia (analiza potrzeb), co umożliwi określenie specyfiki firmy oraz jej kulturę (bardzo ważny element wpływający na zarządzanie personelem).

ODBIORCY szkolenia
Szkolenie adresowane jest do osób piastujących stanowiska koordynujące i menadżerskie, do ludzi zarządzających pracownikami szeregowymi na liniach produkcyjnych.

CELE szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności przydatnych w postępowaniu z ludźmi (wskazane szczególnie przy pracach z różnymi grupami i zespołami osób). Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych, rozwiązywać podstawowe problemy związane z komunikacją w grupie, konfliktami, delegowaniem uprawnień oraz podejmowaniem decyzji.

WIEDZA
Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
Budowania otwartej komunikacji w zespole (aktywne słuchanie oraz podstawy udzielania informacji zwrotnej)
Technik budowania i zarządzania zespołami
Promowania współpracy, jako stylu pracy zespołu
Trudne sytuacje pracownicze – diagnozy i sposobów ich rozwiązywania
Motywowania i angażowania członków zespołu
Delegowania, jako sposobu angażowania i rozwijania członków zespołu

UMIEJĘTNOŚCI
Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
Budowania otwartej komunikacji w zespole
Technik aktywnego słuchania
Motywowania i angażowania pracowników w działania zespołowe
Skutecznego rozwiązywania trudnych sytuacji w zespołach
Wpływania na zmianę czyjegoś sposobu postępowania i/lub przekonań
w zespole
Metod pracy zespołu

POSTAWY
Wykształcenie i utrwalenie postaw:
Wzmocnienia chęci do pokonywania własnych ograniczeń w pracy zespołowej
Wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i odpowiedzialności za dzielenie się kompetencjami z członkami zespołu
Zachęcania członków zespołu i siebie do otwartości na nowe pomysły
i komunikację w zespole
Wzmocnienia\ wiary we własne możliwości, co do współpracy z innymi ludźmi i stosowania poznanych technik
Promowania współpracy, jako stylu pracy

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Moduł I Skuteczna komunikacja w zespole
Moduł II Poziomy Logiczne Roberta Dilts’a w Zarządzaniu
Moduł III Zarządzanie Sytuacyjne wg Hersey’a i Blancharda
Moduł IV Zarządzanie Sytuacyjne i Elementy Zarządzania Zadaniami
Moduł V Delegowanie zadań
Moduł VI Motywowanie i angażowanie pracowników w zespole
Moduł VII Nagradzanie i karanie w motywowaniu
Moduł VIII Rozwój umiejętności motywowania kierunkowego – Osiem Trybów Przekonywania
Moduł IX Sztuka Retoryki w prowadzeniu sporu

ZASTOSOWANE METODY SZKOLENIOWE
Mini wykład, Dyskusja, Ćwiczenia w zespołach, Slajdy

EFEKTY szkolenia:
Korzyści ze szkolenia:
Podczas szkolenia zostanie przekazana kompleksowa wiedza z zakresu zarządzania personelem: związana z umiejętnościami miękkimi typowymi dla menadżerów, liderów, zarządzających zespołami produkcyjnymi; w szczególności z zakresu komunikacji, przywództwa, mediacji, rozwiązywania konfliktów w grupie oraz dobierania odpowiedniego stylu zarządzania do danego rodzaju zadania.

Korzyści dla uczestników:
Solidne teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawione w przystępny sposób;
Praktyczne ćwiczenia, poparte przykładami;
Możliwość skorzystania z indywidualnej sesji 1:1 z trenerem prowadzącym, coachem;
Rozwój osobisty i wypróbowanie sprawdzonych metod;
Wymiana doświadczeń z innymi osobami zarządzającymi;
Wzmocnienie samooceny;
Umiejętność pracy w grupie.
Korzyści dla firmy:
Nowa jakość pracy osób, mających wpływ na decyzje w firmie;
Zmotywowani kierownicy;
Umiejętność dawania feedbacku;
Zmniejszenie ryzyka występowania konfliktów w grupach pracowniczych;
Budowanie Employer Branding i dobrych wzorców zachowań firmy.

TRENER: WOJCIECH ZATORSKI
trener, konsultant, coach

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Za swój sukces uznaje fakt, że w wielu przypadkach firm, zarządów i poszczególnych osób udało mu się zainspirować i dodać odwagi do przeprowadzenia zmian koniecznych dla dalszego rozwoju i realizacji celów.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracował w Pracowni Terapii Psychologicznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Pszczynie oraz w Pszczyńskim Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym zajmując stanowiska psychologa i terapeuty indywidualnego oraz grupowego. Podczas swojej kariery zawodowej zarządzał grupą polskich robotników w Hiszpanii (1991) i Niemczech (1993 – 1994). W 1991 r. otworzył firmę handlową (m.in.: RTV i AGD). Karierę trenerską rozpoczął w 1992 r. Od 1994 r. prowadzi własną firmę szkoleniową ZATORSKI Consulting. Współtworzył w 2004 r. projekt AGRO.pl (usługi dla rolnictwa) szkoląc i częściowo zarządzając rzeszą 1000 konsultantów w całej Polsce. Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Studia Podyplomowe, Executive MBA).

Wiedzę i umiejętności zdobywał poprzez prowadzenie własnej firmy handlowej i szkoleniowo-konsultingowej oraz szkoląc się nieustannie na seminariach prowadzonych przez światową czołówkę teoretyków i praktyków sztuki zarządzania (m.in.: Hermann Müller – Walbrodt, Steven Gilligan, Linnett Saunders-Peal, John Seymour, Joseph O’Connor, Robert Dilts) jak również w trakcie prowadzenia własnych szkoleń i konsultacji. W 1999 roku został umieszczony na krajowej liście mediatorów sądowych.

>>ZAPISY NA SZKOLENIA